Regulatoriska pressmeddelanden

2019-08-14

THQ Nordic genomför förvärvet av Milestone

THQ Nordic ABs indirekt helägda dotterbolag Koch Media GmbH har idag ingått avtal om förvärv av Milestone s.r.l., vilket offentliggjordes genom pressmeddelande tidigare idag, för en köpeskilling som motsvarar 44,9 MEUR på en kassa- och skuldfri basis. Samtliga villkor för transaktionen har nu uppfyllts och transaktionen är därmed genomförd.

THQ_Nordic_PR_Milestone_close_SWE

2019-08-14

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB

Aktieägarna i THQ Nordic AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 september 2019 kl. 15.00 på Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22 i Karlstad. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 14.30.

PR THQ Nordic Kallelse till årsstämma SV

2019-08-14

THQ Nordic förvärvar Milestone s.r.l.

THQ Nordic ABs indirekt helägda dotterbolag Koch Media GmbH har idag ingått avtal om förvärv av Milanobaserade Milestone s.r.l., en ledande utvecklare och förläggare av racingspel som står bakom framgångsrika speltitlar såsom MotoGP, MXGP, RIDE och Monster Energy Supercross. Köpeskillingen motsvarar 44,9 MEUR på en kassa- och skuldfri basis, plus en tilläggsköpeskilling som baseras på uppfyllandet av vissa överenskomna framtida lönsamhetsmål. THQ Nordic bedömer att Milestone kommer nå nettointäkter inom intervallet 27.5 - 32.25 MEUR, EBITDA om 15.5 - 18.0 MEUR och Operating EBIT om 10.75 - 12.5 MEUR för det kommande räkenskapsåret som avslutas i juni 2020.

THQ_Nordic_-_Press_release_Milestone_SWE

2019-08-14

THQ Nordic AB (publ) publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 193% TILL 204 MSEK

FÖRSTA KVARTALET, APRIL-JUNI 2019
(Jämfört med april-juni 2018)

> Nettoomsättningen ökade 36% till 1 142,0 MSEK (837,4).

> EBITDA ökade 88% till 389,5 MSEK (206,9), motsvarande en EBITDA-marginal om 34%.

> Operativt EBIT ökade 193% till 204,0 MSEK (69,7) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 18%.

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 441,3 MSEK (164,5).

> Resultat per aktie uppgick till 0,52 SEK (0,42).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 1,53 SEK (0,58).

VD-ORD: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 193% TILL 204 MSEK

Vi inledde vårt verksamhetsår 2019-2020 med ännu ett kvartal med stabil tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 36% till 1 142 MSEK, drivet av stark katalogförsäljning. Operativt EBIT ökade med 193% till SEK 204 miljoner, vilket lyfte Operativa EBIT-marginalen till 18% från 8%. Marginalförbättringen är främst en följd av den digitala försäljningen, vars årsgenomsnitt för andelen steg till 58% i de tre affärsområdena inom Games. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 441 MSEK, och likvida medel summerade till närmare 3,2 miljarder SEK vid kvartalets slut.

THQ Nordic Q1 APRIL-JUNI 2019

2019-05-22

THQ Nordic publicerar rapport för det förlängda räkenskapsåret 2018-2019 och Q5: Operativt EBIT ökade med 217% till 396 MSEK i kvartalet

JANUARI–MARS 2019 

(Jämfört med januari–mars 2018)

· Nettoomsättningen ökade 158% till 1 630,5 MSEK (632,9).
· EBITDA ökade med 174% till 618,6 MSEK (225,9), motsvarande en EBITDA-marginal om 38%.
· Operativt EBIT ökade med 217% till 395,9 MSEK (124,9) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 24%.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 777,2 MSEK (699,8).
· Resultat per aktie uppgick till 1,10 SEK (1,02).

JANUARI 2018–MARS 2019, 15 MÅNADER 

(Jämfört med helåret 2017)

· Nettoomsättningen ökade till 5 754,1 MSEK (507,5).
· EBITDA ökade till 1 592,6 MSEK (272,6), motsvarande en EBITDA-marginal om 27%.
· Operativt EBIT ökade till 897,1 MSEK (202,3) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 16%.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 356,4 MSEK (179,1).
· Resultat per aktie uppgick till SEK 4,68 [1,88).
· Per den 31 mars 2019 uppgick likvida medel till 2 929,1 MSEK. Disponibel likviditet inklusive kreditfaciliteter uppgick till 4 521,1 MSEK.

THQ NORDIC Q5 2018-2019 SV

2019-03-08

Kommuniké från extra bolagsstämma i THQ Nordic

Extra bolagsstämma i THQ Nordic AB ("THQ Nordic" eller "Bolaget") hölls idag den 8 mars 2019 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Kommuniké från extra bolagsstämma i THQ Nordic

2019-02-21

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I THQ NORDIC AB

Aktieägarna i THQ Nordic AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 mars 2019 kl. 13.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12.45.

PM Kallelse extra bolagsstämma

2019-02-21

THQ Nordic genomför nyemission om 11 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 2 090 miljoner kr

Styrelsen för THQ Nordic AB (“THQ Nordic” eller “Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om nyemission av högst 11 000 000 aktier av serie B, varav högst 4 732 662 aktier emitteras med stöd av det bemyndigandet styrelsen erhöll på THQ Nordics årsstämma den 16 maj 2018 och högst 6 267 338 aktier emitteras under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande (den ”Riktade nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade nyemissionen uppgår till 190 kronor per aktie. Genom den Riktade nyemissionen tillförs THQ Nordic cirka 2 090 miljoner kr före emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat bookbuilding”-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Den Riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad. Tecknare i den Riktade nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella investerare av institutionell karaktär inklusive ansedda nya institutioner såsom AP1, AP2 och Odin Fonder samt befintliga aktieägare som utgörs av Swedbank Robur Fonder AB, TIN Fonder med fonden Core Ny Teknik och Familjen Olssons Stiftelse.  

PM THQ Nordic genomför nyemission om 11 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 2 090 miljoner kr

2019-02-20

THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av B-aktier

THQ Nordic AB (“THQ Nordic” eller “Bolaget”) offentliggör härmed en avsikt att placera aktier av serie B motsvarande cirka 10 procent av kapitalet i Bolaget (de ”Nya aktierna”) genom nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare som avses genomföras dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018, dels genom beslut av styrelsen under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande (den ”Riktade nyemissionen”). THQ Nordic har gett i uppdrag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, att utreda förutsättningarna för nyemission av nya aktier av serie B genom ett så kallat ”accelererat bookbuilding”-förfarande.

PM THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av B-aktier

2019-02-13

THQ Nordic genomför förvärvet av Warhorse Studios

THQ Nordic AB:s indirekt helägda dotterbolag Koch Media GmbH har idag ingått avtal om förvärv av Warhorse Studios s.r.o., vilket offentliggjordes genom pressmeddelande tidigare idag, för en köpeskilling om 33,2 MEUR på en kassa- och skuldfri basis. Samtliga villkor för transaktionen har nu uppfyllts och transaktionen är därmed genomförd.

THQ Nordic PM tillträde Warhorse SV