Regulatoriska pressmeddelanden

2017-11-14

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q3 för 2017

RÖRELSERESULTATET ÖKADE MED 50%


2017-09-20

THQ Nordic genomför en riktad nyemission om 7 203 250 aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 598 Mkr

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. THQ Nordic AB (“THQ Nordic” eller “Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på THQ Nordics årsstämma den 16 maj 2017, beslutat om en riktad nyemission av 7 203 250 aktier av serie B till en teckningskurs om 83 kronor per aktie (den ”Riktade nyemissionen”). Genom den Riktade nyemissionen tillförs THQ Nordic cirka 598 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat book-building” förfarande lett av Carnegie Investment Bank. Tecknare i Nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella investerare av institutionell karaktär.


2017-09-19

THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission

Karlstad, Sverige och Wien, Österrike, den 19 september 2017 THQ Nordic AB (“THQ Nordic” eller “Bolaget”) offentliggör härmed en avsikt att placera cirka 7,2 miljoner nya aktier av serie B (de ”Nya aktierna”) genom en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade nyemissionen”). THQ Nordic har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på THQ Nordics årsstämma den 16 maj 2017, gett i uppdrag till Carnegie Investment Bank att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission av nya aktier av serie B genom ett så kallat ”accelererat book-building” förfarande. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen bland svenska och internationella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade nyemissionen till att finansiera nya förvärv av varumärken och spelutvecklingsstudios samt möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av Bolaget.


2017-08-15

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q2 för 2017

MARKNADSFÖRINGSINSATSER DRIVER FÖRSÄLJNINGEN, RÖRELSERESULTATET ÖKADE MED 113% Vi fortsätter att dra nytta av skalbarheten i vår asset care-modell. 77% av intäkterna är hänförliga till våra egna titlar och varumärken. Nettoomsättningen ökade med 62% under kvartalet till 85,6 MSEK och EBIT ökade med 113% under kvartalet till 30,3 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 35%. I maj kommunicerades den kommande lanseringen av Darksiders III, vilket medförde en kraftig försäljningsökning av tidigare versioner av spelet. Detta är ett bra exempel på hur vi ökar värdet på den befintliga katalogen genom att utveckla uppföljare som ökar försäljning av tidigare titlar. Förlags- och utvecklingsteamen ser väldigt mycket fram emot den kommande Gamescom-mässan i Köln, där vi kommer att presentera spelbara versioner av kommande uppföljare. Vi förväntar oss fortsatta framgångar under andra halvåret, där merparten av försäljningen kommer att koncentreras till fjärde kvartalet som en följd av planerade lanseringsdatum och normala säsongsvariationer. – LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD


2017-05-16

Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

Årsstämman 2017 i THQ Nordic AB (”THQ” eller ”Bolaget”) hölls idag den 16 maj 2017 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.


2017-05-16

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q1 för 2017

HÖGT TEMPO I THQ NORDIC, NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 90% Vi levererar goda resultat genom att kapitalisera på vår portfölj av förvärvade varumärken, i enlighet med vår affärsmodell. Vi har ett bra momentum i att leverera nya releaser i vårt ”asset care”-program och vi lanserade fem nya versioner under kvartalet. Vi fortsätter att utöka vår utvecklingsportfölj och hade i slutet av kvartalet 32 pågående projekt. Vi arbetar med att färdigställa och lansera våra första uppföljare under andra halvåret 2017. Vårt växande förlagsteam i Wien driver arbetet med att leverera enligt vår lanseringsplan för tredje och fjärde kvartalet. Nu väntar en intensiv period vad gäller sälj, PR, marknadsföring och distribution. Efter kvartalet utannonserade vi Darksiders III som är en uppföljare till ett av våra största varumärken. Detta har tagits emot övervägande positivt bland fans och i spelmedia. Spelet utvecklas av Gunfire Games i Austin som till stora delar består av det ursprungliga utvecklingsteamet. Det planeras lanseras under 2018. Finansiellt har vi under första kvartalet fortsatt att leverera tillväxt och lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 90% till 81,9 MSEK och EBIT ökade med 125% till 31,9 MSEK, vilket ger en EBIT-marginal om 39%. Det är en stark prestation men jag vill understryka att vi fortfarande är en liten aktör i en stor bransch. – LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD


2017-04-21

THQ Nordic AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

THQ Nordics årsredovisning för 2016 bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på www.thqnordic-investors.com/finansiella-rapporter.


2017-04-11

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB / Notice of annual general meeting in THQ Nordic AB

Aktieägarna i THQ Nordic AB, org. nr 556582-6558, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 11.00 på IVA Konferenscenter, på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 9.30 och en presentation av Q1-rapporten kommer äga rum från kl. 10.00. The shareholders of THQ Nordic AB, reg. no. 556582-6558, (the “Company”) are hereby invited to the annual general meeting on Tuesday 16 May 2017 at 11:00 at IVA Konferenscenter, at Grev Turegatan 16 in Stockholm. The doors to the meeting will open at 9.30 am CET and a presentation of the Q1-report will take place at 10.00 am CET.


2017-02-15

THQ Nordic AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2016

THQ NORDIC FORTSÄTTER LEVERERA STARK TILLVÄXT Vi fortsätter att leverera stark försäljningstillväxt och lönsamhet genom vår affärsmodell baserad på en bred portfölj av spel. Främsta förklaringen till det starka kvartalet är framgångsrika kampanjer, främst via digitala kanaler som Steam, PlayStation Network och Xbox Live. THQ Nordics notering på Nasdaq First North var lyckad. Efterfrågan att teckna aktier i THQ Nordic var mycket stor bland både svenska och internationella institutionella investerare likväl som hos privatsparare. Erbjudandet övertecknades cirka 19 gånger. Vi ser fram emot det andra halvåret av 2017 då vi kommer att göra betydande lanseringar av såväl egenutvecklade spel som större förlagstitlar. – LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD


2016-12-05

THQ Nordic AB (publ) förvärvar flertal varumärken - Nya tillägg till THQ Nordics portfölj

Nya tillägg till spelportföljen från Mobile Gaming Studios Ltd och Enigma Software Productions S.L.


2016-12-01

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i THQ Nordic

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Med hänvisning till pressmeddelandet från THQ Nordic AB (”THQ Nordic” eller ”Bolaget” ) den 21 november 2016 har Pareto Securities idag meddelat THQ Nordic att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 2 000 000 nyemitterade B-aktier i Bolaget.