Regulatoriska pressmeddelanden

2016-12-05

THQ Nordic AB (publ) förvärvar flertal varumärken - Nya tillägg till THQ Nordics portfölj

Nya tillägg till spelportföljen från Mobile Gaming Studios Ltd och Enigma Software Productions S.L.

Release

2016-12-01

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i THQ Nordic

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Med hänvisning till pressmeddelandet från THQ Nordic AB (”THQ Nordic” eller ”Bolaget” ) den 21 november 2016 har Pareto Securities idag meddelat THQ Nordic att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 2 000 000 nyemitterade B-aktier i Bolaget.

Release